Posted by : Unknown Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

DOWNLOAD: BẢN KHAI NHÂN KHẨU.doc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu HK01 ban hành
theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011
BẢN KHAI NHÂN KHẨU
(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)


1. Họ và tên (1):…………………...………………..….……………………………….……………………………………...……….…………………………..…….
2. Họ và tên gọi khác (nếu có): ……………………….………………..….…………..…………………………………..………………..………………
3. Ngày, tháng, năm sinh:…………………..….…/…..…..…...……/………………. …… 4. Giới tính: …………..…..……………….……..
5. Nơi sinh: …..……………………...…………………………..…….………………………………………...…………………………..…….……………...………
6. Quê quán: ...……………………………………..………..……………………….....….……… ...…………………………..……………………...…………….
7. Dân tộc: ………………………...…..………8. Tôn giáo:………………...…….………… 9. Quốc tịch:…….……..……………....….……
10. CMND số: …………………..….……………………………...…..…… 11. Hộ chiếu số: …………………………………….……...……….…
12. Nơi thường trú: ………………...…..……………………….………..………..……………………….……………………………………..……………….
……………………………………………………………….………………………………….…………………………………………………..……..……….…………………
13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………….………..…………………………………..…………………………………..………..…..………………………
…………………………………………………………….………….….……………………...……………………………………………………..…………..…………………
14. Trình độ học vấn (2):…………………………………..….………. 15. Trình độ chuyên môn (3):……………..………..………….…..
16. Biết tiếng dân tộc:……………………………….…………..……....17. Trình độ ngoại ngữ:…………................….……..……………..….
18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……….…………………..…………………………………………………….…………………..……………………
……………………………………………………………………….……….………………………………………..……………………..………..………………..……………
19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):
Từ tháng, năm
đến tháng, năm
Chỗ ở
(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)
Nghề nghiệp,
nơi làm việc20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):. …………………....…………..
………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………....……………...…
.…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………..…..……………..…
……………………………………………………………………………………………………….…………………..……..………………………………..…………...……
21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):
TT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Quan hệ
Nghề nghiệp
Địa chỉ chỗ ở
hiện nay
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.………….….………..., ngày………...tháng………...năm……………...
NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)


 


(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;
(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);
(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Widget by : All

Tìm kiếm Blog này

Translate

Popular Post

NGƯỜI YÊU THÍCH

Được tạo bởi Blogger.

FACEBOOK CÁ NHÂN

- Copyright © DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Chu Tùng Anh | Blogger CHU TÙNG ANH -